Privacy policy
Sambaband Saltando hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy geeft de vereniging helder en transparant aan over hoe deze omgaat met persoonsgegevens.
De vereniging doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sambaband Saltando houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Sambaband Saltando in ieder geval:
•    de persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
•    de verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•    vraagt om uitdrukkelijke toestemming als de vereniging deze nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens;
•    passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
•    geen persoonsgegevens door zal geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•    op de hoogte is van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, de leden hierop te willen wijzen en deze rechten te respecteren.

Sambaband Saltando is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, er vragen zijn hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het bestuur.

Verwerking van persoonsgegevens van leden:
Persoonsgegevens van leden worden door Sambaband Saltando verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
–    Administratieve doeleinde en ledenbestand;
–    Communicatie over de optredens, uitvoeringen, repetities  en/of uitnodigingen;
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
–    Ledenbestand, contributie registratie;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sambaband Saltando de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–    Voornaam; evt. Tussenvoegsel; Achternaam; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum; Bankrekening.
Bewaartermijn:
Sambaband Saltando bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Sluit Menu